RCB

Projektová dokumentace

 • Obecně platí, že každé realizaci stavebního díla by měla předcházet předprojektová a projektová příprava. Ne jinak je tomu v případě rekonstrukcí panelových domů a to i přes to, že současná praxe této skutečnosti spíše nenasvědčuje. Je to bohužel dáno určitým zjednodušujícím pohledem na danou problematiku, díky němuž je oprava panelového domu chápána pouze jako výměna nevyhovujících výplní otvorů a zateplení stěn, střech a případně dalších konstrukcí. A tak není projektová dokumentace ve většině případů vyžadována, neboť se v očích řady investorů jedná pouze o zbytečný výdaj. V hektarech fasád „oblepených“ pěnovým polystyrenem mnohdy zcela zaniká otázka statické bezpečnosti, požární techniky, ale rovněž bezpečnosti při užívání, životnosti provedených úprav a v konečném důsledku energetických a tepelně technických přínosů.


  Co je třeba mít na paměti?

  Je několik zásadních pravidel, které by v případě rekonstrukce panelového domu měly být respektovány: 1. Není panelák jako panelák, i když si to řada lidí, a to z jak laické tak i z odborné veřejnosti, myslí. Právě odlišnosti mezi jednotlivými soustavami (ať již materiálové či konstrukční) je třeba brát při rekonstrukci v potaz. 2. Úroveň návrhu a realizace původních domů je dána úrovní poznání, dostupnými materiály a technologiemi v době výstavby. Panuje celkem obecná shoda, že z dnešního pohledu není stav panelových domů příznivý. Prováděné úpravy by proto neměly být pouze konzervací neutěšeného stavu, ale měly by vést k jeho zlepšení. 3. Navržené úpravy musí respektovat aktuální legislativní a normový rámec.
  4. Při návrhu úprav je třeba volit takové materiály a technologie, aby byla zajištěna dostatečná životnost provedených opatření.
  5. Dodatečnému zateplení musí předcházet odstranění statických poruch a dalších konstrukčních nedostatků. 6. V řadě případů se z finančních důvodů přistupuje k postupným krokům (oprava je prováděna etapovitě) – např. nejprve k výměně oken, opravě lodžií či balkónů, dílčímu zateplení. I přes to, že není tento způsob ve většině případů ekonomicky nejefektivnější, lze ho použít. Je třeba však jednotlivé etapy provádět tak, aby jejich realizace neznemožňovala provedení kroku následujícího. Zcela jistě není efektivní pokládka nové dlažby na lodžii před tím, než se provede sanace poškozených betonových lodžiových stropních panelů.

  Fáze projektové přípravy

  I přes to, že se to může někomu zdát zbytečné, i projektovou činnost v případě opravy panelového domu je výhodné rozdělit do několika stupňů.
  Předprojektová příprava (studie, technicko- ekonomická rozvaha apod.) by do značné míry měla sloužit investorovi při rozhodování o rozsahu a úrovni opravy domu. V tomto stupni projektu by měly být vytipovány zásadní problémy a nedostatky, které je třeba při opravě objektu odstranit. Zejména v případě návrhu dodatečného zateplení je třeba zajistit splnění aktuálních tepelně technických požadavků. Nejedná se pouze o součinitele prostupu tepla konstrukcí v ploše, ale rovněž o teplotní faktory vnitřního povrchu (dříve vnitřní povrchové teploty) v místě jednotlivých tepelných mostů a vazeb tak, aby se předešlo např. tvorbě plísní. Vlastní projekt se pak obecně člení do tří základních stupňů – pro stavební řízení, pro výběrové řízení a pro realizaci stavby. Projekt pro stavební řízení slouží pro vydání stavebního povolení či k ohlášení stavby. Definuje rozsah stavby a její základní technicko-ekonomické parametry tak, aby splňovaly požadavky týkající se veřejných zájmů, především ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a života, a obecné technické požadavky na výstavbu. Projekt pro výběr dodavatele do značné míry vychází z projektu pro stavební řízení. Navíc je doplněn o popis zvolených materiálů a technologií a o výkaz výměr. Tato část je klíčová pro určení výsledné ceny díla. Projekt pro realizaci by měl konkretizovat navržené řešení – zejména se jedná o konkrétní návrh jednotlivých detailů. Tato fáze projektové přípravy by neměla ovlivňovat výslednou cenu.

  Projektová dokumentace je určitou garancí toho, že zamýšlené úpravy budou v souladu s aktuálními legislativními a normovými požadavky (zcela jistě však není zárukou výsledné kvality provedeného díla). Je zde však ještě jeden nezastupitelný význam projektové dokumentace, jehož dosah si řada investorů vůbec neuvědomuje. Projektový návrhem se jednoznačně definuje rozsah úprav, což je zásadní při srovnávání nabídek realizačních firem. Stav, kdy není k dispozici projekt a investor srovnává z nabídek různých realizačních firem, je nesmírně problematický. Zejména v případě sdružení vlastníků bytových jednotek, v jejichž čele většinou sedí lidé bez stavebního vzdělání. A to i přes to, že „co Čech, to stavař“. A tak se řada realizačních firem podbízí svou cenou, přičemž snahy o úspory mnohdy nejsou vedeny hledáním efektivních řešení, ale pouze škrtáním rozsahu prací. A v takovém případě je pro člověka bez potřebných znalostí nalezení ekonomicky nejvýhodnější nabídky (která však nemusí být nejlevnější) velmi obtížné neřkuli nemožné.

  Poslední významnou částí projektové činnosti je autorský dozor. Ten slouží jako kontrolní mechanismus souladu mezi prováděním a v projektu navrženým řešením. Zároveň by měl přispívat k operativnímu řešení případných neočekávaných problémů, které (s ohledem na charakter stavby) nelze ve 100 % případů v projektové dokumentaci postihnout.

  Závěr

  Je třeba si uvědomit, že k opravě panelového domu je třeba přistoupit jako k jakékoliv jiné rekonstrukci. Neodborné řešení je pro laika velmi těžko odhalitelné, ale v konečném důsledku se může následně projevit tím, že nedojde k odstranění původních nedostatků (naopak se některé mohou prohloubit) a provedené úpravy nemají požadovanou životnost.
  Projektová příprava a inženýrská činnost maximálně přispívá k eliminaci případných nedostatků a problémů během realizace a vložené finanční prostředky se tím v konečném důsledku se několikrát vrátí. Navíc je projektová dokumentace v zákonem stanovených případech předepsána a u staveb financovaných z veřejných prostředků je autorský dozor a technický dozor investora povinný.