RCB

Rekonstrukce výtahu.

 • V České republice je odhadem 80 000 jednotek výtahů provozovaných v bytových domech, z čehož 40 % prošlo podstatnou změnou, modernizací či celkovou výměnou.


  Z tohoto plyne, že je na našem území stále provozováno velké množství výtahů se všemi provozními riziky. Finanční situace nutí vlastníky domů odsouvat výměnu výtahů na neurčito, čímž se však vystavují dalšímu riziku – trestní odpovědnosti za způsobené škody na majetku či újmě na zdraví přepravované osoby.
  V souvislosti s touto problematikou se velmi často setkávám s argumentem, že je vlastník pojištěn a že se ho tento problém netýká, což je ale velký omyl. V každé pojistné smlouvě se najde zmínka o tom, že pojištěný je povinen předcházet veškerým škodám. Tato podmínka bude jistě mít vliv na konečnou výplatu pojistného plnění, protože provozovatel byl a je průběžně informován o stavu výtahu prostřednictvím protokolu z odborné prohlídky, z odborné zkoušky a především protokolu z inspekční prohlídky. Cílem není vyvolat mezi provozovateli výtahů paniku, ale to, aby si každý vlastník uvědomil, že výtah je vyhrazené zdvihací zařízení a dopravní prostředek, který slouží všem obyvatelům domu a za které je provozovatel zodpovědný.
  Regenerace výtahu

  Způsoby odstranění provozních rizik
  Pro odstranění provozních rizik, zejména pak u výtahů instalovaných před rokem 1993, existují dva základní způsoby, které jsou plnohodnotné a efektivní:
  Komplexní jednorázová modernizace – představuje výměnu výtahu včetně celé výtahové technologie, vodítek kabiny a protiváhy v relativně krátkém časovém úseku. Celá výměna samozřejmě závisí na typu výtahu a výtahové šachty. Po realizaci jsou odstraněna všechna provozní rizika a je tak sníženo i riziko samotného právního dopadu.
  Částečná nebo postupná modernizace – využívá se zejména tam, kde již byly provedeny nezvratné modernizační kroky odpovídající požadavkům platných norem. Modernizace může být realizována v několika postupně za sebou jdoucích fázích, nevylučuje se však ani provedení popsané v předcházejícím případě.

  Pohon výtahu
  Výsledek modernizace Vašeho výtahu
  Co všechno můžeme očekávat od dobře plánované a kvalitně provedené modernizace existujícího výtahu:
  - zvýšení provozní bezpečnosti výtahu
  – snížení rizika smrtelného úrazu nebo poškození majetku, snížení nákladů – standardní produkty společností udávající směr v tomto odvětví snižují spotřebu elektrické energie o cca 30 %,
  snížení hladiny hluku působícího na akusticky chráněné místnosti – ložnice, obývací pokoje,
  - zvětšení užitné plochy kabiny výtahu,zlepšení komfortu jízdy, dosažení lepšího rozjezdu klece a přesnějšího zastavení ve stanici, omezení možnosti zneužít výtah k „adrenalinovým sportům”,
  snížení celkových nákladů vydávaných dlouhodobě na údržbu výtahu,
  zvýšení požární bezpečnosti objektu,
  možnost „předvídat” případné poruchy pomocí monitorovacího zařízení,
  zvýšení nosnosti výtahu,
  zhodnocení majetku vlastníka.

  Rekonstrukce výtahu v panelovém domě

  Servis
  Služby spojené s provozem a údržbou tvoří nedílnou součást dodávky výtahu. Způsob poskytování těchto služeb a jejich kvalita je vizitkou každého dodavatele a má výrazný vliv na kvalitu provozu a délku životnosti výtahu. Je proto nezbytně nutné posoudit, zda servisní organizace plní následující požadavky:
  disponuje dostatečným počtem odborně vyškolených servisních pracovníků,
  má dostatečný počet zkušebních techniků k provádění odborných zkoušek, zaškolování a přezkušování odborných servisních pracovníků,
  provozuje stálý dispečink dosažitelný 24 hodin denně po celý rok,
  zná platné technické předpisy a normy vztahující se k výkonu činnosti,
  zvládá ekologickou likvidaci nebezpečných látek a odpadů,
  má zpracována pravidla a postupy pro výkon servisu, včetně určení pravomocí a odpovědnosti,
  má zavedeno řízení a zajištění vnitřních kontrol,
  má odpovídající vybavení, přístroje s platnými kalibračními protokoly, včetně zkušebních břemen, a vypracovaný metrologický řád,
  uzavřela pojistné krytí možných škod vzniklých následkem její činnosti,
  má dostatečnou kapacitu na provádění oprav a odstraňování provozních rizik,
  má dostatečné množství náhradních dílů,
  má zpracovány aktualizované návody k používání týkající se údržby,
  vypracovala analýzu rizik pro každý pracovní prostor a činnost,
  informuje majitele o každém nutném zásahu na výtahu a vypracovala plán údržby včetně prevence.

  Rekonstrukce výtahu v panelovém domě


  Vezmeme-li v úvahu výše uvedené požadavky, není úplně snadné si vybrat to nejlepší řešení a dodavatele pro Váš výtah.

  Při výměně či modernizaci výtahu je především důležité dobře posoudit, co za investované prostředky skutečně dostanete. V případě, že není někdo z vlastníků znalý oboru, není od věci si objednat nestranné posouzení např. soudním znalcem, který vám jistě pomůže správné řešení rozpoznat. Tímto krokem se vyhnete případným komplikacím v průběhu záruky či po jejím ukončení. Je totiž třeba pamatovat na skutečnost, že nejen modernizace, ale také kvalitní budoucí servis výtahu rozhoduje o bezpečnosti cestujících a významně, někdy až o desítky let, prodlužuje celkovou životnost Vašeho nového výtahu.