RCB

Bytové družstvo

 • Původní právní úprava bytových družstev, která byla obsažena v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, byla od 1. 1. 2014 zrušena. Právní úprava problematiky bytových družstev se tak přesunula zejména do zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, kde v § 727 a násl., naleznete speciální právní úpravu bytových družstev.

  Zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník přináší pro bytová družstva nejen celou řadu novinek, ale také několik klíčových povinností.

  Hlavní povinností je uvést do 6 měsíců od účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, stanovy nebo jiné zakladatelské dokumenty do souladu s novou právní úpravou. Ustanovení stanov bytových družstev, která jsou v rozporu s tzv. kogentními ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, nebo zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou od 1. 1. 2014 automaticky neplatná. Protože však ani jeden z uvedených zákonů nedefinuje taxativním výčtem, která ustanovení jsou kogentní a která dispozitivní, je velmi náročné říci, která ustanovení stávajících stanov bytových družstev jsou od 1. 1. 2014 neplatná, a která zůstávají i nadále v platnosti.

  Do 2 let od nabytí účinností zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, se dále bytová družstva mohou dohodnout, zda se podřídí nové právní úpravě jako celku, nebo zda se chtějí řídit původní právní úpravou a pouze ve stanovách upravit neplatná ustanovení a nahradit je platnou úpravou.

  Bytovým družstvům je tak možné doporučit přijmout zcela nové stanovy, které budou v plném souladu s novou právní úpravou, a podřídit se nové právní úpravě. Tento postup se jeví jako jednodušší, než revidovat složitě původní stanovy a posuzovat, která ustanovení jsou platná a která nikoli, a nadále v budoucnu neustále kombinovat původní a novou právní úpravu.

  Vzorové stanovy bytových družstev jsme pro naše klienty připravili. V případě zájmu o využití těchto stanov nás proto neváhejte kontaktovat.

  Mezi novinky, které zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro bytová družstva přináší, patří zejména:

  - název bytového družstva musí obsahovat spojení „bytové družstvo“,

  - bytové družstvo musí mít informační desku, která bude přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům. Informační deska může být také zpřístupněna prostřednictvím internetových stránek bytového družstva,

  - pro svolání členské schůze je nezbytné uveřejnit pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách bytového družstva. Uveřejněním pozvánky na internetových stránkách bytového družstva se pozvánka považuje za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze,

  - bytové družstvo proto musí mít internetové stránky,

  - bytové družstvo může využít hlasování tzv. per rollam, tj. hlasovat korespondenčně bez toho, aby se musela sejít členská schůze. Tuto možnost však musí připouštět stanovy bytového družstva,

  - součástí členských práv a povinností je nově také právo na uzavření nájemní smlouvy,

  - již není možné chtít ukončit pouze nájem bytu, jako to bylo možné za původní právní úpravy. Nově je možné ukončit pouze členství a společně se zánikem členství zaniká automaticky i nájem bytu,

  - je nově stanoveno, jak se bude určovat výše nájemného a co vše může být při stanovení výše nájemného zohledněno.