RCB

Kamerový systém

 • Často se setkáváme s tím, že máte zájem nainstalovat v domě kamerový systém za účelem ochrany společného majetku, ale nevíte, jak právně na to. Právě proto jsme se na toto téma rozhodli se detailněji zaměřit.

  Také jste přišli domů a zjistili, že někdo poničil kolem výtahu zdi, resp. že se je pokusil zkrásnit svými grafickými výtvory, které pokládáte slušně řešeno za nevhodné? Nebo se vám v domě na chodbách ztrácí věci, popřípadě už vás nebaví se koukat, jak se vám po domě potulují cizí osoby? Kamerový systém jednoznačně může zcela zásadním způsobem přispět k ochraně majetku, který je společný vám všem. Může zamezit vandalům ničit společné prostory, může zamezit krádežím a také může zvýšit vaši kontrolu nad tím, kdo se v domě pohybuje. Protože však tím, že někoho natočíte, aniž by vám k tomu dal výslovný souhlas, zasahuje do jeho osobnostních práv, je zásadní otázkou, za jakých podmínek je možné kamerový systém v domě nainstalovat, a za jakých podmínek může být využíván.

  Kamerový systém můžete mít ve dvou variantách: jednak kamerový systém bez záznamu, jednak kamerový systém se záznamem. Požadavky, které je nezbytné splnit pro jejich legální používání, se liší dle varianty, pro kterou se rozhodnete.

  A. Kamerový systém bez záznamu

  Využití kamerového systému bez záznamu nespadá pod režim zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“). Musíte však respektovat základní lidská práva jako právo na soukromí a soukromý a rodinný život osob, které budou kamerami zachyceny. Snímání kamerami nesmí být nepřiměřeným zásahem do práv těchto osob.

  Ačkoliv se tedy ZOOÚ přímo neaplikuje, je vhodné dodržovat určitá pravidla, která ZOOÚ obsahuje. Jedná se např. o zacílení kamer, které by měly směřovat jen na dům a jeho prostory (nikoliv do ulice), třetí osoby by měly být informovány o snímání prostor kamerami (např. vyvěšením informace o monitorování prostoru na viditelném a přístupném místě), zařízení by mělo být zabezpečeno tak, aby nehrozilo nebezpečí zneužití snímaných skutečností.

  Používat kamerový systém bez záznamu je tak možné bez toho, aby se musela respektovat celá řada dalších omezujících podmínek. Musíte však označit dům nálepkou, ze které bude zřejmé, že prostory v domě jsou snímány. A hlavně nesmíte záznam kamer jakkoli nahrávat a uchovávat.  B. Kamerový systém se záznamem

  Záznam kamerového systému se dle ZOOÚ považuje za zpracovávání osobních údajů. Je proto potřeba dodržet celou řadu požadavků, zejména:

  • pro monitorování určitých částí domu musíte mít souhlas členů bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek,

  • musíte se registrovat dle § 16 ZOOÚ u Úřadu pro ochranu osobních údajů, v • musíte zpracovat podklad pro registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tento dokument musí dle § 5 odst. 1 ZOOÚ zejména obsahovat specifikaci účelu zpracovávání údajů monitorováním kamerami, dále musíte stanovit prostředky a způsob zpracování těchto údajů, stanovit a odůvodnit dobu uchovávání záznamů z kamer,

  • osobní údaje mohou být uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování − doba uchování záznamu by se měla pohybovat v řádech dnů (rozhodně by nemělo jít o lhůtu delší 7 dní),

  • je nezbytné dbát na práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů a za tímto účelem přijmout vhodná opatření, aby nehrozilo zneužití zpracovaných údajů,

  • je nezbytné vhodným způsobem informovat členy bytového družstva o tom, že prostory jsou monitorovány, a to například na schůzi bytového družstva či na shromáždění společenství vlastníků jednotek a následným rozesláním zápisu ze schůze obyvatelům domu; třetí osoby se informují o monitorování domu např. uvedením informace o monitorování prostor na viditelném místě (např. prostřednictvím nálepky). V případě, že však požadujete, aby záznam z kamery byl uchováván, je však nezbytný souhlas jednotlivých členů bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek. Ve vztahu k tomuto souhlasu je nezbytné rozlišit následující situace:

  • monitorování sklepů, půdy, garáží, kolárny, kočárkárny, prostoru dopisních schránek, vnějšího pláště domu atp., kdy souhlasu osob v domě bydlících není třeba. Jde o situaci, kdy uplatní se výjimka dle § 5 odst. 2 písm. e) ZOOÚ. Podmínkou aplikace této výjimky však je požadavek, že ochrana majetku je způsobilá „převážit“ nad ochranou soukromí, soukromého a rodinného života osob,

  • monitorování přístupové chodby k bytům, výtah, schodiště, vchodu do domu, vchodů do bytů atd., kdy je nutný souhlas všech obyvatel domu, protože tyto prostory jsou spjaty se soukromým životem těchto osob. Nutnost získání souhlasu se nevztahuje jen na členy bytového družstva či společenství vlastníků jednotek, kteří v domě bydlí, ale i na nájemníky a všechny další osoby bydlící v domě (např. partner nájemce).

  Cestou, která vede k možnosti legálně užívat kamerový systém domě můžete projít sami, popřípadě se můžete obrátit na naši advokátní kancelář, Rádi Vám na této cestě budeme nápomocni.