RCB

Legislativa

 • Problematika bydlení a otázek spojených s bydlením je od 1. 1. 2014 upravena jednak v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jednak v zákoně č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, a dále v několika prováděcích právních předpisech.

  Dosavadní právní předpisy, tj. zejména zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, byly od 1. 1. 2014 zrušeny.

  Problematiku společenství vlastníků jednotek tak nově naleznete zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1158 a násl., kde je upraveno bytové spoluvlastnictví. Protože je však zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, postavený striktně na principu „od obecného ke konkrétnímu“, nachází se v § 1158 a násl. pouze úprava vybraných speciálních otázek týkajících se bytového spoluvlastnictví. Řada dalších otázek je upravena např. v části o spolku, tj. v § 214 a násl. nebo v obecných ustanoveních zákona č. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Všechny tyto části zákona je proto v případě řešení otázek souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím brát v potaz a vzájemně kombinovat.

  Problematiku bytových družstev zcela nově naleznete zejména v zákoně č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, a to v § 727 a násl., kde je obsažena právní úprava bytových družstev. Podobně, jako v případě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, i v tomto případě platí, že je norma postavena na principu „od obecného ke konkrétnímu“. I zde tak naleznete pouze vybrané speciální otázky týkající se bytových družstev. Při řešení problematiky bytových družstev je však nezbytné vzít dále v potaz také úpravu družstev, tj. § 552 a násl., a dále také obecná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., kde jsou upraveny např. požadavky na orgány obchodních korporací a jejich jednání či jejich odpovědnost, a dále také obecná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I v případě řešení otázek souvisejících s bytovými družstvy je nezbytné tyto části zákonů vzájemně kombinovat a brát v potaz.

  Text zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, můžete najít např. zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

  Text zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, můžete najít např. zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

  Mezi dosud vydané prováděcí předpisy patří zejména:

  zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Text tohoto zákona můžete najít např. zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67

  nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Text tohoto nařízení můžete najít např. zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-366