RCB

Společenství vlastníků jednotek

 • Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byl od 1. 1. 2014 zrušen, a právní úprava problematiky společenství vlastníků se přesunula do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Občanský zákoník přináší pro společenství vlastníků jednotek nejen celou řadu novinek, ale také několik klíčových povinností.

  Hlavní povinností je uvést do 3 let od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanovy společenství vlastníků jednotek do souladu s novou právní úpravou. Ustanovení stanov společenství vlastníků jednotek, která jsou v rozporu s tzv. kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou od 1. 1. 2014 automaticky neplatná. Protože však zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nedefinuje taxativním výčtem, která ustanovení jsou kogentní a která dispozitivní, je velmi náročné říci, která ustanovení stávajících stanov společenství vlastníků jednotek jsou od 1. 1. 2014 neplatná, a která zůstávají i nadále v platnosti.
  Společenstvím vlastníků jednotek je tak možné doporučit přijmout zcela nové stanovy, které budou v plném souladu s novou právní úpravou. Tento postup se jeví jako jednodušší, než revidovat složitě původní stanovy a posuzovat, která ustanovení jsou platná a která nikoli.
  Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek jsme pro naše klienty připravili ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. V případě zájmu o využití těchto stanov nás proto neváhejte kontaktovat.


 • Mezi novinky, které zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro společenství vlastníků jednotek přináší, patří zejména:

  společenství vlastníků jednotek již nevzniká ze zákona, ale musí být založeno (tj. musí být přijaty jeho stanovy postupem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a musí platně vzniknout (tj. být zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek),

  usnesení shromáždění společenství vlastníků jednotek je možné přijímat pouhou nadpoloviční většinou vlastníků jednotek, kteří jsou přítomní na shromáždění (jestliže má společenství vlastníků jednotek ve stanovách původní vyšší kvora, je toto možné až po přijetí změny stanov),

  shromáždění společenství vlastníků jednotek má nově výslovně zakotvenou výlučnou působnost, tj. stanovaný okruh otázek, o nichž nemůže rozhodovat žádný jiný orgán,

  usnesení shromáždění společenství vlastníků jednotek je možné přijímat tzv. per rollam, tj. korespondenčně bez toho, aby se muselo shromáždění sejít,

  původce prohlášení má širší volnost při vymezování společných částí domu a pozemku, podílech na těchto částech, či určení částí, které slouží výlučnému užívání,

  podíly na společných částech domu již nemusí být určeny s ohledem na velikost bytu, ale mohou být určeny jako stejné nebo např. s ohledem na polohu a kvalitu bytu.